Regulamin

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających
serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art.
13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej
RODO).Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do
poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach
serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim
podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.Właściciel
serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom
korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej
odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w
szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Właściciel serwisu
może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych
danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na
skutek działań osób odwiedzających serwis.Każda osoba
korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady
zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega
sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.Informacje ogólne, pliki cookiesWłaścicielem
i operatorem serwisu jest Techma-Car Mariusz Piechowski z siedzibą w Białej Piskiej, adres:                                
ul. Sikorskiego 22,  12-230 Biała Piska, wpisany do rejestru CEIDG, numer NIP: 849 147 07 58, numer
REGON: . Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również
Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).W
ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w
ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak
również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych
czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu
RODO.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.Pliki
cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.Podczas wizyty w serwisie
automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące
danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj
przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu
operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu,
adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas
korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają
także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.W
ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania
prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel
serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką
prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza
Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:dostosowania
zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika
serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb,tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,utrzymanie
sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on
na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,„wydajnościowe”
pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,„reklamowe”
pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,„funkcjonalne”
pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w
zakresie wybranego języka.W ramach serwisu stosowane
są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia
strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez
czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez użytkownika serwisu.W przeważającej ilości
przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w
wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki
internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi
automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika
serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.Pliki
cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem
serwisu reklamodawców oraz partnerów.Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzachDane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:w
przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w
serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albogdy przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu
(art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie
umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.W
ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są
wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator
przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie
niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez
okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody
przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika
serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji
celów, dla których podanie danych jest niezbędne.W ramach
formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów
możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące
dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.Dane zawarte w
formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu,
mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim,
współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego
celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.Dane podane w
formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach
wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one
wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i
statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez
odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.Użytkownik serwisu,
w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez
zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić
lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr
144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę
na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie.
Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji
handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na
adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i
nazwiska użytkownika serwisu.Dane podane w formularzach mogą
być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w
szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu
rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny
internetowej, serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom,
z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.Dane
osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której
zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych
przepisach.Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których
udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone
korzystanie z usług serwisu, Administrator może odmówić usunięcia danych
osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji.
Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1422). Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez
Administratora może również nastąpić w innych przypadkach
przewidzianych przepisami prawa.W wypadkach prawem
przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych
użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw
osób trzecich.Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania
wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o
ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce
prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o
charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze
informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę.
Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też
dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)Osoba,
której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli
ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z
art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię
danych osobowych podlegających przetwarzaniu.Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek
bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności:dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanieosoba,
której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzaniaPrawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:Kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawyOsoba,
której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby,
której dane dotyczą.Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a
osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej
dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać
te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)Jeżeli
dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby
takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.Realizacja
powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w
przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.W
przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez
użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Logi serweraZgodnie
z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu
przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu
(informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają
logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są
poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach
logów serwera www jest następujący:publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),czas nadejścia zapytania,kod odpowiedzi http,liczbę wysłanych przez serwer bajtów,adres
URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer
link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.Powyższe
dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości
serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu
określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej,
jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie
zawiera błędów, itp.Zgromadzone przez operatora logi
przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy,
służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich
zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub
podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na
podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane
statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania
zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby
odwiedzające serwis